fit

[fɪt] [fɪt]

v. 适合,合身;适应,合得来;可容纳,装进;试穿(衣服);和……相称,符合;为放置(于……)而设计;安置,安装(在某处);安排时间会面,安排时间做(某事);(疾病)发作

adj. 健康的,健壮的;合适的,适当的;合格的,胜任的;<俚>性感的;<非正式>快要,就要

n. 适合,合身;匹配,相配;痉挛,昏厥;一阵,突发

【名】 (Fit)(捷、罗)菲特(人名)

[ 复数:fits 第三人称单数:fits 现在分词:fitting 过去式:fitted 或:fit 过去分词:fitted 或:fit 比较级:fitter 最高级:fittest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 11:12:18 2023-03-30 12:32:06 2023-03-30 10:30:08 2023-03-30 11:52:45 2023-03-30 11:59:14 2023-03-30 12:31:53 2023-03-30 11:21:22 2023-03-30 12:24:59 2023-03-30 11:12:29 2023-03-30 12:10:39 2023-03-30 11:17:43 2023-03-30 12:28:24 2023-03-30 12:25:24 2023-03-30 12:02:59 2023-03-30 10:37:36 2023-03-30 10:16:10 2023-03-30 11:29:20 2023-03-30 10:27:25 2023-03-30 12:14:07 2023-03-30 12:15:35